Vedtægter

Vedtægter for NISS | Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig, neden for kaldt for organisationen.

 • § 1 FORMÅL og DEFINITION

  • § 1.1 FORMÅL

   Organisationen har til formål at udbrede kendskabet til nordisk kultur, sprog og samfundsforhold. Dette sker gennem en række aktiviteter i grænselandet og samarbejde i nordiske projekter.

   Organisationens virke sigter mod en tydelig nordisk profil og skal skabe en nordisk merværdi ud over de ren faglige samarbejdsresultater.

   Organisationen er med til at fremhæve det nordiske samarbejde i Sønderjylland og Sydslesvig og styrke samarbejdet med andre regioner i Norden.

  • § 1.2 DEFINITION

   Organisationen er del af det nordiske samarbejde med tilknytning til Nordisk Ministerråd.

   Organisationen er en selvstændig organisation under Foreningen Norden i Sydslesvig e.V.

   Organisationen har adresse i Flensborg.

 • § 2 OPGAVER

  Organisationen opgaver beskrives nærmere i handlingsplanen.

 • § 3 ORGANISERING OG BESTYRELSE

  Organisationens bestyrelse er udpeget af bestyrelse af ‘Foreningen Norden i Sydslesvig’. Sammensætningen på organisationens bestyrelse konfirmeres på Foreningen Nordens årlige konstituerende møde.

  Organisationens bestyrelse kan optage nye medlemmer.

  Medlemmer af Foreningen Nordens bestyrelse foreslår kandidater til organisationens bestyrelse. Sidstnævnte kan foreslå nye medlemmer i bestyrelsen over for Foreningen Nordens bestyrelse.

  Foreningen Nordens bestyrelse hæfter ikke for Nordisk Informationskontors økonomiske dispositioner.

 • § 4 BESTYRELSEN

  • § 4.1. MYNDIGHED OG ANSVAR

   Bestyrelsen er kontorets øverste organ og behandler og træffer beslutning i alle sager af større betydning for kontoret.

   Bestyrelsen har ansvar for at kontoret drives i overensstemmelse med formål og handlingsplanen.

   Bestyrelsen skal afholde mindst 3 møder om året og ellers efter behov. Indkaldelsen til bestyrelsesmøder sker senest en uge forinden.

   Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

   Bestyrelsen kan tage beslutninger

   • på et ordinært møde
   • ved et telefon- eller videomøde
   • gennem en skriftelig procedure (inkl. elektronisk post)

   Bestyrelsen er arbejdsgiver for ansatte ved kontoret. Bestyrelsen kan oprette stillinger og har ansættelsesmyndighed når det gælder faste stillinger.

   Bestyrelsen behandler og vedtager

   • årsregnskab og årsberetning inden udgangen af maj det efterfølgende år.
   • kontorets budget for det indeværende år inden udgangen af februar
   • handlingsplan for det indeværende år inden udgangen af februar.

   Bestyrelsen bestemmer selv den nærmere arbejdsform/ rutiner for bestyrelsen

   Bestyrelsens leder forpligter kontoret udadtil.

   Bestyrelsen kan uddelegere myndighed / ansvar til kontorlederen i områder, som ikke er af principiel betydning.

   Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for kontorets økonomi.

  • § 4.2 Sammensætning

   Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlet har kompetence til at løse institutionens opgaver.

   Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Foreningen Norden i Sydslesvig udpeger formanden, og bestyrelsen vælger selv næstformand.

   Ligestillingen mellem køn skal tilstræbes ved sammensætningen af bestyrelsen.

 • § 5 KONTORETS LEDELSE

  Den daglige ledelse af organisationen udøves af kontorets leder.

  Det er kontorlederens opgave at informere bestyrelsen om organisationens arbejde og eventuelle udfordringer. Det er kontorlederens opgave at udarbejde et årsbudget og en handlingsplan.

  Kontorets leder stiller med sekretær ved bestyrelsesmøder og har ansvar for, at dagsorden og bilag forberedes og sendes ud til bestyrelsens medlemmer.

  Arbejdsgiveransvaret for kontorlederen, herunder ansættelse/opsigelse, ligger hos organisationens formand.

  Kontorets leder kan ansætte projektmedarbejdere i midlertidige stillinger, når bestyrelsen har godkendt projektet.

 • § 6 FINANSIERING og ØKONOMI

  Organisationen finansieres af offentlige og private tilskudsgivere.

  Budgettet skal godkendes inden udgangen af februar af det indeværende år.

  Regnskabet skal revideres af en godkendt dansk og tysk revisor

 • § 7 VEDTÆGTSÆNDRINGER

  Bestyrelsen kan ændre vedtægterne. Vedtægtsændringer kan kun finde sted med 2/3 flertal af hele bestyrelsen.

  Vedtægtsændringerne skal godkendes af Foreningen Nordens bestyrelse.

 • § 8 NEDLÆGGELSE - OPHØR

  Kontoret kan ikke nedlægges eller flyttes uden enstemmig vedtagelse af 2/3 flertal af hele bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder og i samråd med Nordisk Ministerråd.

  Før bestyrelsen behandler en sag om nedlæggelse eller flytning skal Nordisk Ministerråd og bestyrelsesmedlemmerne varsles.

  Såfremt kontoret nedlægges, skal tilbageværende midler, herunder arkiv/ udstyr og materiel overtages af Foreningen Norden i Sydslesvig.

Flensborg, marts 2018