Nordiske love. Foto: Eivind Sætre - norden.org.

Vedtægter for Nordisk Informationskontor i Sønderjylland / Sydslesvig

Vedtægterne er senest revideret i 2013

§ 1 Formål

Nordisk Informationskontor udbreder kendskabet til nordisk kultur, sprog og samfundsforhold. Dette sker gennem en række aktiviteter i grænselandet. Aktiviteterne er med til at styrke det nordiske samarbejde i Sønderjylland / Sydslesvig, samtidig styrkes samarbejdet med flertalsbefolkningen og andre regioner i Norden.

§ 2 Opgaver

Nordisk Informationskontor

 • informerer om det officielle og frivillige nordiske samarbejde
 • rådgiver om nordiske fonde og støttemuligheder
 • arrangerer konferencer om nordiske, politiske temaer
 • er initiativtager til nordisk litteraturfestival – www.litteraturfest.nu
 • arrangerer nordiske koncerter og kunstudstillinger
 • tilbyder foredrag og kurser om nordiske emner
 • koordinerer nordisk skolenetværk
 • tilrettelægger læsekredse i nordisk litteratur, temadage og rejser i Norden
 • formidler kontakt mellem Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd og grænselandet

§ 3 Organisering og bestyrelse

Informationskontorets bestyrelse er udpeget af Foreningen Nordens bestyrelse i Sydslesvig. Bestyrelsens sammensætning konfirmeres på Foreningen Nordens årlige konstituerende møde.

Bestyrelsen kan optage nye medlemmer.

Medlemmer af Foreningen Nordens bestyrelse foreslår kandidater til Informationskontorets bestyrelse. Sidstnævnte kan foreslå nye medlemmer i bestyrelsen over for Foreningen Nordens bestyrelse.

Foreningen Nordens bestyrelse hæfter ikke for Nordisk Informationskontors økonomiske dispositioner.

§ 4 Bestyrelsen - myndighed og ansvar

Bestyrelsen har ansvar for at kontoret drives i overensstemmelse med formål og arbejdsopgaver.

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Foreningen Norden i Sydslesvig udpeger formanden, og styrelsen vælger selv næstformand.

Bestyrelsen er kontorets øverste organ og behandler og træffer beslutning i alle sager af større betydning for kontoret.

Bestyrelsen skal afholde mindst 3 møder om året og ellers efter behov. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for ansatte ved kontoret.

Bestyrelsen kan oprette stillinger og har ansættelsesmyndighed når det gælder faste stillinger.

Bestyrelsen behandler og vedtager

 • årsregnskab og årsberetning inden udgangen af marts måned det efterfølgende år sammen med handlingsplan for det kommende år.
 • kontorets budget for det kommende år inden udgangen af december hvert år

Bestyrelsen bestemmer selv den nærmere arbejdsform/ rutiner for bestyrelsen

Bestyrelsens leder forpligter kontoret udadtil.

Bestyrelsen kan uddelegere myndighed / ansvar til kontorlederen i områder, som ikke er af principiel betydning.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for kontorets økonomi.

§ 5 Sekretariat - daglig leder

Den daglige ledelse udøves af kontorets leder. 

Kontorets leder stiller med sekretær ved bestyrelsesmøder og har ansvar for, at dagsorden og bilag forberedes og sendes ud til bestyrelsens medlemmer med en varsel, som bestyrelsen beslutter.

Kontorets leder kan ansætte projektmedarbejdere i midlertidige stillinger, når bestyrelsen har godkendt projektet.

§ 6 Budget - regnskab - revision

Kontorets leder udarbejder forslag til årsbudget og handlingsplan. Budgettet skal godkendes inden udgangen af december måned i det foregående år. Regnskabet skal revideres af godkendt revisor.

§ 7 Vedtægtsændringer

Bestyrelsen kan ændre vedtægterne. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på  fuldtalligt bestyrelsesmøde og træffes med 2/3 flertal. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Foreningen Nordens bestyrelse.

§ 8 Nedlæggelse - ophør

Bestyrelsesmedlemmerne kan træde ud ved udgangen af året, dersom udmeldelsen er varslet mindst 6 måneder før. 

Kontoret kan ikke nedlægges eller flyttes uden enstemmig vedtagelse af styrelsen i samråd med Nordisk Ministerråd.

Før bestyrelsen behandler en sag om nedlæggelse eller flytning skal Nordisk Ministeråd og bestyrelsesmedlemmerne varsles.

Såfremt kontoret  nedlægges, skal tilbageværende midler, herunder arkiv/ udstyr og materiel overtages af Foreningen Norden i Sydslesvig.

Flensborg, forår 2013

Skrevet af Eva Ritter, 30.09.2015 - 17:04