A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Fonden yder støtte til samarbejdet og det kulturelle samvirke mellem Danmark og de øvrige nordiske lande. Både enkeltpersoner og organisationer kan søge om støtte. Løbende drift og administration falder uden for fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Agnes Geijers fond for nordisk tekstilforskning

Formålet med fonden er at fremme videnskabelig forskning inden for det tekstilhistoriske område. Formålet skal opnås gennem uddeling af bevillinger til enkeltpersoner eller projekter i de fem nordiske lande. Fonden initierer forskningsarbejde og uddeler legater.

Ansøgningsfrist:

12.03.2018

Dansk-Færøsk Kulturfond

Dansk-Færøsk Kulturfonds formål er at fremme kulturformidling mellem Færøerne og Danmark, herunder også mellem Færøerne og Grønland. Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser med mere. Der gives normalt ikke tilskud til nordiske konferencer, skolerejser og lignende samt egentlige uddannelsesformål. Bestyrelsen foretager uddelinger én gang om året.

Ansøgningsfrist:

01.03.2018, 01.03.2019, 01.03.2020

Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat

Dansk-Færøsk Kulturfond bestyrer Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat til studierejser mellem Færøerne og Danmark for personer mellem 18 og 30 år. Studierejsen skal have et formål, der falder inden for Dansk-Færøsk Kulturfonds formål. Også kulturformidling mellem Færøerne og Grønland falder ind under fondets formål. Dansk-færøsk.

Ansøgningsfrist:

01.03.2018, 01.03.2019, 01.03.2020

De nordiske ligestillingsministres støtteordning

Formålet med støtteordningen er at støtte projekter, som indeholder både nordisk merværdi og ligestillingspolitisk merværdi. Frivillige (borger)organisationer, netværk, myndigheder og andre offentlige virksomheder (fx kommuner og universiteter), andre ikke-kommercielle aktører samt små- og mellemstore virksomheder kan søge om støtte til afholdelse af nordiske konferencer og møder, studieprojekter og undersøgelser, etablering af netværk, virksomhedsprojekter eller rejser til nordiske eller internationale konferencer.

Den Grønlandske Fond

Fondens formål er at yde støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og Danmark, bland andet ved støtte til rejser til og fra Grønland, tilskud til kulturelle og sociale institutioner, til udgivelse af tidsskrifter, bøger samt til film. Uddelinger foretages én gang om året.

Ansøgningsfrist:

01.04.2018, 01.10.2018, 01.04.2019

Den Nordiske Investeringsbank

NIB finansierer projekter som styrker konkurrencedygtigheden og fremmer miljøet i de nordiske og baltiske lande. Banken yder langfristede lån og garantier på konkurrencedygtige markedsvilkår til sine kunder i de private og offentlige sektorer. NIB er et internationalt finansieringsinstitut som ejes af Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken har låneaktiviteter både i og uden for medlemslandene.

Den Nordiske Investeringsbank (NIB): Langfristede lån

NIB yder langfristet og supplerende finansiering til projekter som styrker konkurrenceevnen og forbedrer miljøet i de nordiske og baltiske lande. NIB tilbyder sine kunder – både private og offentlige – skræddersyede lån på konkurrencedygtige markedsvilkår.

Det Letterstedtske Selskab

Det Letterstedtske Selskab uddeler primært bevillinger til videnskabeligt arbejde med henblik på sammenlignende forskning i fænomener i de nordiske lande, gæstebesøg for nordiske forskere i andre nordiske lande, afholdelse af konferencer og seminarer af nordisk interesse, trykning af publikationer af nordisk interesse samt til indkøb af litteratur eller andre effekter i nordisk orienterede institutioner. Privatpersoner kan søge om støtte til studierejser til andre nordiske lande hos en af de fem nationale afdelinger.

Ansøgningsfrist:

15.02.2018, 15.09.2018, 15.02.2019, 15.09.2019

Det Nordiske Afrikainstitut: Det nordiske gæsteforskerprogram

Det Nordiske Afrikainstituts nordiske gæsteforskerprogram giver nordiske forskere mulighed for at arbejde med deres egne forskningsprojekter på instituttet. Der vil desuden være fri adgang til instituttets bibliotek og øvrige ressourcer i 2-3 måneder. Stipendiet dækker rejseudgifter, kost og logi.

Ansøgningsfrist:

01.04.2016, 01.04.2017, 01.04.2018

Det Nordiske Afrikainstitut: Rejsestipendieprogrammet

20-30 studerende eller forskere fra nordiske universiteter får årligt støttte til forskningsrejser til Afrika inden for rammerne af Det Nordiske Afrikainstituts rejsestipendieprogram.

Det Nordiske Afrikainstitut: stipendieprogrammet for ph.d.-studerende

Det Nordiske Afrikainstituts stipendieprogram for ph.d.-studerende giver ph.d.-studerende fra nordiske universiteter, som ønsker at samarbejde med en af forskningsklyngerne på Det Nordiske Afrikainstitut, mulighed for at opholde sig på instituttet i en eller to måneder. Stipendiet dækker rejseudgifter til og fra Uppsala samt logi.

Ansøgningsfrist:

01.10.2016, 01.10.2017, 01.10.2018

Det Nordiske Afrikainstitut: studielegater

Det Nordiske Afrikainstituts studielegater giver studerende, journalister og forfattere til kursuslitteratur fra nordiske universiteter mulighed for at tilbringe en måned i Uppsala og drage nytte af ressourcerne på instituttets bibliotek.

Ansøgningsfrist:

01.10.2016, 01.10.2017, 01.10.2018

Finansiering fra Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram

Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram har et årligt budget på cirka 10 millioner DKK. Der kan ansøges om midler fra samarbejdsprogrammet med henblik på gennemførelse af projekter i Arktis.

Ansøgningsfrist:

01.03.2018

Finansieringsstøtte fra Nordisk Udviklingsfond

NDF yder finansieringsstøtte til klimainvesteringer i lavindkomstlande. Begrænsning af klimaforandringer og tilpasningsaktiviteter udgør to områder som er berettigede til finansieringsstøtte fra NDF. Støtte fra NDF ydes primært til teknisk assistance, som eksempelvis konsulentydelser, og til investeringer (eksempelvis materialer, arbejde og tjenester) samt andre udgifter i forbindelse med teknisk assistance.

Finlands Akademi: Videnskabelig forskning

Finlands Akademi yder støtte til videnskabelig forskning af den højeste kvalitet. Akademiet har to primære ansøgningsrunder: en i april og en i september. Akademiets internationale udbud kan også være åbne på andre tidspunkter.

Ansøgningsfrist:

30.04.2018, 30.09.2018, 30.04.2019

Fondet for dansk-islandsk samarbejde

Fondet for dansk-islandsk samarbejde har som formål at bidrage til forståelsen og samarbejdet mellem Danmark og Island og har en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprogs position på Island. Fondet støtter blandt andet videnskabeligt arbejde af interesse for begge lande, faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer, skolerejser og udveksling af gæstespil og kunstudstillinger. Både organisationer og enkeltpersoner kan søge om støtte.

Ansøgningsfrist:

15.04.2018, 15.10.2018, 15.04.2019, 15.10.2019, 15.04.2020, 15.10.2020

Fondet for dansk-norsk samarbejde

Fondet for dansk-norsk samarbejde tildeler, på baggrund af ansøgninger, legatophold for danskere på Lysebu i Norge og legatophold for nordmænd på Schæffergården i Danmark. Både enkeltpersoner og grupper kan søge. Der tildeles også ophold til dansk-norske og i visse tilfælde nordiske grupper.

Fondet for dansk-svensk samarbejde

Fondet for dansk-svensk samarbejde giver støtte til arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige, videnskabelige arbejder af interesse for begge lande, faglig oplæring og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer, udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende og anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark.

Ansøgningsfrist:

01.05.2018, 01.10.2018, 01.02.2019, 01.05.2019, 01.10.2019, 01.02.2020, 01.05.2020, 01.10.2020, 01.02.2021

Forbundsfonden ved Islands universitet: Rejsestøtte

Forbundsfonden giver støtte til rejser for universitetets lærere og andre ved universitetet ansatte forskere, som vil deltage i internationale konferenser og forskningsprojekter. Fondens formål er at styrke den åndelige forbindelse mellem Danmark og Island, gennem at støtte udgivelse af forskning og videnskab som berører begge lande, eller hvert land for sig.

Ansøgningsfrist:

01.05.2018, 30.05.2018, 30.05.2019

Forskningsfonden NCSS

Stiftelsen Nordic College of Caring Science Forskningsfond blev oprettet i 2007. Stiftelsen yder økonomisk støtte til nordiske forskningsprojekter som bidrager til viden om respektfuld og værdig pleje af mennesket i forskellige livssituationer, kontekster og kulturer, især med hensyn til vedkommendes sundhed, lidelse, livslange handicap og forestående død.

Interreg: Kattegat-Skagerrak

Programmet har 3 indsatsområder: at fremme holdbar økonomisk vækst, at binde regionen sammen og at fremme hverdagsintegrationen.

Ansøgningsfrist:

07.09.2018

Kong Olav V's Fond

Fondens formål er at støtte dansk-norsk samarbejde, herunder Kong Haakons Kirke i København. Ansøgninger om beløb op til 10.000 kr. modtages løbende. Ansøgninger om større bevillinger indsendes inden 15. maj til fondens forretningsfører.

Ansøgningsfrist:

15.05.2016, 15.05.2017, 15.05.2018

Kulturfonden for Danmark og Finland

Kulturfonden for Danmark og Finland bevilger støtte og stipendier til professionelle, amatører, voksne samt børne- og ungdomsgrupper inden for forskellige samfunds- og kulturprojekter. Der ydes først og fremmest støtte til aktiviteter, hvis formål er at formidle og udvikle landenes kulturliv, øge interessen for det finske sprog i Danmark og det danske sprog i Finland, øge kendskabet til landenes fælles historie og deres efterfølgende samfundsudvikling samt belyse fremtidige udfordringer og muligheder for erhvervslivet, samfundsudviklingen og kulturen i landene.

Ansøgningsfrist:

01.03.2018

Kulturkontakt Nord: Nordisk-baltisk mobilitetsprogram

Det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur er åbent for professionelle kunstnere, producenter og kulturaktører fra alle sektorer inden for kunst- og kulturområdet i de nordiske og baltiske lande. Programmet bevilger støtte til mobilitet for enkeltpersoner, netværksopbygning for kulturaktører samt støtte til residenscentre.

Ansøgningsfrist:

04.04.2018, 22.08.2018, 22.10.2018

Kulturkontakt Nord: Programmet for kunst og kultur

Programmet for kunst og kultur er åbent for professionelle, amatørkultur- og frivilligsektoren inden for alle kunst- og kulturområder. Programmet består af to moduler: Modulet "Produktionsrettet virksomhed" omfatter projekter, som satser på kunstneriske og kulturelle produktioner samt kreativt arbejde. Modulet "Kompetenceudvikling" omfatter projekter, som satser på udveksling af information og kompetenceudvikling for aktører inden for kunst- og kulturområdet.

Ansøgningsfrist:

06.03.2018, 20.09.2018

Legater fra den islandske regering: studier i islandsk som andetsprog

Det islandske ministerium for uddannelse, videnskab og kultur uddeler årligt en række legater til studier i islandsk som andetsprog ved Islands universitet i Reykjavik. Legaterne er tiltænkt personer som studerer moderne islandsk. De studerende skal desuden have et forhåndskendskab til islandsk som svarer til kravene for BA-studier i islandsk som andetsprog. Kandidater under 35 år vil som udgangspunkt blive foretrukket.

Ansøgningsfrist:

01.12.2017, 01.12.2018

NEFCO: Lån og investeringer

NEFCO yder lån og foretager kapitalinvesteringer med henblik på at skabe positive miljøeffekter af interesse for Norden. NEFCO har hidtil finansieret en lang række miljøprojekter i central- og østeuropæiske lande, herunder Rusland, Hviderusland og Ukraine. NEFCO's aktiviteter har fokus på projekter som skaber omkostningseffektive miljøfordele i regionen.

NIAS' SUPRA-program – De studerendes port til Asien

NIAS SUPRA (Support Programme for Asian Studies) er et netværk for personer i Norden som studerer asiatiske sprog og kulturer. Programmet tilbyder stipendier og akademiske ydelser.

Ansøgningsfrist:

01.06.2018, 01.10.2018, 01.06.2019, 01.10.2019

NORDBUK: Tilskud til projekter og organisationssamarbejde

NORDBUK støtter børn og unges egne projekter og organisering og har oprettet et program, som administreres af Kulturkontakt Nord, til formålet.

Ansøgningsfrist:

03.05.2018, 08.10.2018

Nordens Velfærdscenter (NVC)

Formålet med NVC's støtteordning er at stimulere det nordiske samarbejde mellem handicaporganisationerne. Der gives støtte til aktiviteter som omfatter et samarbejde mellem de nordiske handicaporganisationer og deres søsterorganisationer i nærområderne (Estland, Letland, Litauen og Nordvestrusland).

Nordic Master Program

Via Nordic Master Program kan videregående uddannelsesinstitutioner i Norden søge om udviklingsmidler på op til 1,5 millioner DKK pr. projekt som sigter mod at udvikle Nordic Master Program.

Ansøgningsfrist:

31.10.2018

Nordisk Computerspilprogram – udviklingsstøtte

Nordisk Computerspilprogram yder økonomisk støtte til udvikling af computerspil. Ansøgere skal være uafhængige nordiske computerspilfirmaer. De udviklede spil skal være udgivet på mindst ét nordisk sprog.

Nordisk Energiforsknings støtteordning

Nordisk Energiforskning støtter projekter på energiområdet. Støtteordningen har forskellige katagorier, som følger retningslinjerne for gældende perioder. Projekter skal minimum inddrage deltagere fra tre nordiske lande, og gerne også fra de baltiske lande, for at kvalificere sig til støtte.

Nordisk Film & TV Fonds støtteordning

Nordisk Film & TV Fond fremmer nordisk film- og tv-produktion ved at yde støtte i form af topfinansiering til projektudvikling og produktion af spillefilm, tv-fiktion/serier og kreative dokumentarfilm. Fonden fremmer ligeledes distribution og versionering af nordiske film i Norden og filmkulturelle initiativer af nordisk interesse.

Nordisk komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning

Nordisk komité for Jordbrugsforskning igangsætter og finansierer samnordiske forskningsprojekter af høj kvalitet inden for jordbrugsområdet.

Nordisk Kulturfond: projektstøtte

Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, som omfatter både professionelle og amatører. Fonden yder bidrag til aktiviteter, som præges af kvalitet, fremsynethed, tilgængelighed og variation, hvor både traditionelle og nye arbejdsformer kan udvikles.

Ansøgningsfrist:

02.05.2018

Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik: Projektstøtte

Ministerrådet for Økonomi- og Finanspolitik prioriterer aktiviteter, som har et overordnet politisk sigte og som egner sig til behandling på et finansministermøde. Aktiviteterne kan resultere i rapporter, udredninger, seminarer, konferencer og lignende, som belyser politisk interessante emner.

Nordisk Ministerråds støtteprogram for NGO'er i Østersøregionen

NGO'er spiller en fremtrædende rolle i Nordisk Ministerråds samarbejde med de baltiske lande og Nordvestrusland inden for en række af Nordisk Ministerråds prioriteringsområder såsom miljø og demokratiudvikling, men også som partnere med henblik på at opbygge netværk og grænseoverskridende samarbejde i Østersøregionen.

Nordisk projekteksportfond

Finansiering af nordiske små og mellemstore virksomheders forstudier med henblik på etablering uden for EU og EFTA. Nopef bevilger betingede lån som kan konverteres til støtte når forstudierne er afsluttet. De ansøgende virksomheder bør have en profil inden for mindst ét af Nopefs fokusområder: grøn vækst, miljøteknik og vedvarende energi, nordisk spidskompetence og innovation, sundhed og velfærd.

Nordisk Publiceringsnævn for Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Tidsskrifter: Støtte til tidsskrifter

Humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter kan hvert år søge om støtte fra Nordisk Publiceringsnævn for Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Tidsskrifter (NOP-HS). Støtten kan søges af nordisk baserede humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter der har en bred nordisk redaktionel sammensætning og en bred nordisk spredning af både artikelforfattere og abonnenter.

Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning (NOS-HS)

NOS-HS yder forskningsstøtte til studier inden for humaniora og samfundsvidenskab. Støtten tildeles primært universiteter og forskningscentre.

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi: forsknings- og rejselegater

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi yder støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder, rejser, studierejser og oversættelse. Der skal være deltagelse af mindst tre nordiske lande.

Nordisk tjenestemandsudveksling (TJUT)

Tjenestemandsudvekslingen giver statsansatte mulighed for at få kendskab til forvaltningen i andre nordiske lande end hjemlandet. Det årlige stipendiebeløb fordeles mellem landene samt Færøerne, Grønland og Åland af en gruppe bestående af én kontaktperson fra hvert land samt Færøerne, Grønland og Åland. Hvis du ønsker at deltage i det nordiske udvekslingsprogram for tjenestemænd, skal du selv kontakte en myndighed i det land som du er interesseret i at gøre tjeneste i.

Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon

Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon giver økonomisk støtte til offentlige tjenestepersoner og andre ansatte i den offentlige sektor for at gennemføre studiebesøg, praktik, oplærings- eller netværksaktiviteter i regionen.

Ansøgningsfrist:

30.03.2018

NORDITA – videnskabelige programmer

NORDITA – Nordisk Institut for Teoretisk Fysik uddeler årligt støtte til en række videnskabelige programmer. Et videnskabeligt program under NORDITA er en udvidet workshop hvor et begrænset antal forskere samarbejder om specifikke emner i en periode på op til fire uger. Medlemmer af det internationale forskermiljø kan komme med forslag til fremtidige programmer. Deadline for indsendelse af forslag er hvert år i november.

Nordkurs: Sommerkurser i sprog og litteratur

I de nordiske lande arrangeres hvert år sommerkurser om de forskellige landes sprog og litteratur. Kurserne afholdes i perioden maj-august. De varer cirka tre uger, og arrangeres af de forskellige universiteter i Norden. Personer som bliver optaget på et kursus modtager et legat til dækning af en del af rejseudgifterne. Du skal være indskrevet på et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i et nordisk land for at kunne søge om optagelse på vores sommerkurser.

Ansøgningsfrist:

01.03.2018, 01.03.2019

Nordsjøprogrammet

Nordsjøprogrammet arbeider med det siste innen virkemidler for regional utvikling gjennom transnasjonale prosjekter. Et overordnet mål for programmet er å utvide rammene for territorielt samarbeid og satse på kvalitativt sterke prosjekter innen innovasjon, miljø, tilgjengelighet og bærekraftig og konkurransedyktige lokalsamfunn. Programmet har et budsjett på 140 mill. Euro fra EU. I tillegg kommer 9,6 mill. Euro for norske partnere.

NORDVULK: Stipendieprogram

Nordvulk fokuserer på unge forskere. Hvert år udlyses fem stillinger for unge forskere indenfor vulkanlogi, hvilket giver mulighed for andre nordiske borgere til at komme og bo på Island.

Ansøgningsfrist:

01.03.2018

Ophold for grupper på Nordisk Kunstnercenter Dalsåsen

Grupper, der arbejder med nyskabende projekter inden for visuel kultur, design og arkitektur, kan søge om ophold. Støtten kan kun søges af grupper. Ophold for kulturforskere på Nordisk Kunstnercenter Dalsåsen Forskere, der arbejder med visuel kultur, herunder design og arkitektur, kan søge om ophold på Nordisk Kunstnercenter Dalsåsen i Norge. Opholdet kan kun søges af enkeltpersoner.

Ophold for kunstnere på Nordisk Kunstnercenter Dalsåsen

Billedkunstnere, designere og arkitekter kan søge om ophold. Kun enkeltpersoner kan søge.

Projektfinansiering fra Nordic Innovation

Nordic Innovation finansierer nordiske projekter som fremmer innovation og øget konkurrenceevne i det nordiske erhvervsliv og som fører til kommerciel og bæredygtig udvikling. Man kan søge om støtte på to måder hos Nordic Innovation: Ansøgeren kan søge om finansiering når der indkaldes ansøgninger, eller ansøgeren kan indsende en uafhængig ansøgning som ikke er baseret på en indkaldelse (Nordic Solved-programmet). Uafhængige ansøgninger kan indsendes hele året.

Projektstøtte fra Havgruppen

Havgruppen (HAV) er en arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd for Miljø. På baggrund af årlige prioriteringer finansierer gruppen nordiske projekter og bidrager til nordisk nytte inden for sit særlige område. Havgruppen skal støtte de nordiske lande gennem aktiviteter som bidrager til opbygningen af videnskabeligt materiale og skabe grundlag for en fælles indsats mod forurening i nordiske hav- og kystmiljøer.

SamNordisk Skovforsknings støtteordning

SamNordisk Skovforskning støtter forskning i skovbrug, skove og andre træbevoksede områder, udnyttelse af trævarer og andre produkter fra skoven samt skovens ikke-kommercielle værdi. Fonden yder støtte til samarbejde, der omfatter mindst tre nordiske lande. Også lande i Nordens nærområder kan indgå i samarbejdet, som dog bør inkludere mindst tre nordiske lande.

Østersjøprogrammet

Østersøprogrammet (The Baltic Sea Region Programme 2007-2013) er en af de vigtigste transnationale programmer inden for EU-samarbejdet. Programmet har et budget på 236,6 millioner euro og finansieres af EUs strukturfond (European Regional Development Fund - ERDF), EUs naboskabsprogram (European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI) og af norske nationale midler. Hertil kommer regional finansiering.